OVK-besiktning i Helsingborg: En väsentlig kontroll för ditt boende

12 maj 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig del i fastighetsförvaltning och underhåll för att säkerställa ett gott inomhusklimat och energieffektivitet. I Helsingborgsregionen, som i resten av Sverige, kräver lagstiftningen regelbunden kontroll av ventilationssystemen i såväl privata som offentliga byggnader. Att förstå innebörden av OVK och vikten av att välja rätt utförare för denna tjänst är avgörande för fastighetsägare och förvaltare. I denna artikel kommer vi att utforska processen och fördelarna med OVK, vad lagen säger, och hur du säkerställer att din fastighet i Helsingborg uppfyller alla krav.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en inspektion som syftar till att säkerställa att en byggnads ventilation fungerar som den ska. Den är lagstadgad i Sverige och måste utföras av certifierade kontrollanter. Syftet är att upprätthålla en god inomhusmiljö för människors hälsa och välbehag, samt att bevaka energiprestanda och därmed bidra till lägre driftkostnader och minskad miljöpåverkan. Ventilationssystem som inte fungerar korrekt kan leda till problem såsom mögel, dålig luftkvalitet och överdriven energiförbrukning. Dessa problem kan påverka både fastighetsvärdet och de boendes hälsa negativt. I Helsingborg med dess varierade byggnadsbestånd, från historiska landmärken till moderna bostäder, är genomförandet av OVK särskilt betydelsefullt, inte bara för att följa lagstiftningen utan även för att bevara byggnaders kvalitet över tid.

ovk helsingborg

Lagkrav och hur ofta ska OVK genomföras?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) måste OVK-besiktning utföras regelbundet. För nya ventilationssystem är första kontrollen inom två år från installationen, och därefter var tredje eller sjätte år beroende på byggnadstyp och ventilationssystems komplexitet. Fastighetsägare är ansvariga för att se till att dessa inspektioner genomförs och att eventuella brister åtgärdas. I Helsingborg är det lika viktigt som i övriga landet att följa dessa tidsintervaller och att boka kontrollerna i god tid. Kommunen kan vidta åtgärder mot fastighetsägare som inte uppfyller kraven på OVK, vilket kan innebära påtvingade böter eller tvångsåtgärder. Att hålla sig uppdaterad med tidsplanen för när OVK ska genomföras är därför kritiskt för alla markägare.

Fördelarna med att genomföra OVK-besiktning i Helsingborg

Genomförandet av en OVK-besiktning helsingborg ger flera fördelar. Förutom att det är en laglig föreskrift bidrar det till en bättre inomhusmiljö vilket har en positiv effekt på de boendes hälsa och komfort. En väl fungerande ventilation kan även minska riskerna för kostsamma skador på fastigheten orsakade av fukt och mögel. Dessutom kan energieffektiviteten i byggnaden förbättras genom att ventilationsanläggningen optimeras. Detta leder i sin tur till lägre uppvärmningskostnader och en reducering av byggnadens koldioxidavtryck, något som är allt viktigare i dagens miljömedvetna samhälle. För fastighetsägare i Helsingborg är OVK också ett sätt att visa ansvarstagande och engagemang för hållbar utveckling och välbefinnande i staden.

Fler nyheter